Historia "Ład Boży"

Ład Boży » Historia "Ład Boży"

Pierwszy numer „Ładu Bożego” ukazał się 68 lat temu, 2 września 1945 r. Podjęta niebawem po zakończeniu II wojny światowej przez Kościół włocławski decyzja o wydawaniu tygodnika katolickiego była skutkiem przeświadczenia, że starania o odrodzenie wiary w tak dotkniętej skutkami wojny diecezji nie przyniosą owoców, jeśli w głoszeniu Dobrej Nowiny zostanie pominięte słowo drukowane. 

Ówczesny wikariusz generalny diecezji włocławskiej ks. dr Antoni Borowski pisał w odezwie do duchowieństwa: „Wszyscy wiemy, że słowa, choćby najpiękniejsze, wypowiedziane przez kaznodziejów [...], nie zawsze docierają do szerszych mas, a nieraz giną. Słowo drukowane przemawia do szerszych kół czytelników, do tysięcy, dziesiątków, setek tysięcy, a nawet milionów, a słowa te pozostają”. Pismo miało ułatwiać pracę duszpasterską przez ewangelizację, przybliżanie czytelnikom nauki katolickiej o życiu rodzinnym i społecznym. Miało przywracać ład Boży w rodzinach dotkniętych wojną, kształtować poranione sumienia, zbliżać ludzi do Boga i do siebie nawzajem. Doświadczenia wojenne spowodowały, że społeczeństwo było psychicznie zrujnowane, oswojone z brutalnością. Zagubieniu lub też negacji uległo istnienie zasad moralnych. 

Nadal moc obowiązującą dla Kościoła miały uchwały Synodu Plenarnego biskupów polskich z 1938 r., a wśród nich Uchwała nr 77, zobowiązująca wiernych do prenumerowania, kupowania pism katolickich, zwłaszcza diecezjalnych. W wypowiedzi do biskupów polskich z 29 czerwca 1945 r. papież Pius XII wzywał ich do odbudowy i przywracania dawnego porządku. Powołanie do istnienia „Ładu Bożego” było odpowiedzią diecezji włocławskiej na wezwanie Ojca Świętego. Pierwszym redaktorem pisma został ks. dr Stefan Wyszyński, który przewodniczył zespołowi redakcyjnemu do czasu powołania go na stolicę biskupią w Lublinie w marcu 1946 r.; on też jest autorem tytułu „Ład Boży”. Po latach biskup włocławski Jan Zaręba wyraził opinię, że tytuł ten „"nadaje poniekąd i wytycza kierunek czasopismu, które ma pomagać wprowadzać we wszystkie dziedziny ludzkiego życia porządek oparty o prawo Boże [...], które porządkuje życie poszczególnych ludzi, rodzin i całych społeczności” (ŁB 1/1982, s. 2). 

Pismo wniosło istotny wkład w życie religijne i społeczne rodzin katolickich. Dobrze służyło pogłębieniu wiary i życia duchowego przez publikację treści religijnych i teologicznych. Ponadto zapewniało serwis wiadomości z życia Kościoła powszechnego i wydarzeń z kraju i na świecie. 

Niestety, w 1953 r. zakazano wydawania „Ładu Bożego”. Podzielił on los innych pism katolickich, zwalczanych przez władze komunistyczne. Odrodzenie nastąpić miało dopiero po blisko trzydziestu latach, z inicjatywy prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Prymas swym autorytetem wsparł w 1981 r. inicjatywę bp. Jana Zaręby odnośnie do reaktywowania „Ładu Bożego”. Zgoda wpłynęła do diecezji na krótko przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Pierwszy numer „Ładu Bożego” (jako dwutygodnika) ukazał się 30 maja 1982 r., w pierwszą rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia. 

Pierwszy po reaktywowaniu redaktor pisma, ks. Stefan Szczeblewski, kierował pismem do końca 1982 r. Po nim, w latach 1983-98 – ks. Antoni Poniński, z roczną przerwą 1994-1995, kiedy zastępował go ks. Jan Przybyłowski. Przez sześć lat, od stycznia 1998 r. do końca 2004 r., tygodnik „Ład Boży” był edycją włocławską ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wydawanego w Częstochowie. Od stycznia 2005 r. ukazuje się razem z wydawanym w Poznaniu „Przewodnikiem Katolickim”.

ks. Waldemar Karasiński